Konferencia - ročník 2015

 

 

Prezentácia JUDr. Kristiána Csacha na konferencii:

        - Záložné právo v spotrebiteľských zmluvách na stiahnutie TU

        - Samovykonávateľné práva veriteľa na stiahnutie TU
 

 

Prečítajte si otázky a odpovede, ktoré v diskusii zazneli

1. Je pri overení klienta finančná inštitúcia povinná zachytiť doklad, z ktorého sa overuje na fyzický nosič?

(odpovedá: JUDr. Richard FÖLDEŠ, SLSP, a.s.) Treba vychádzať z §89 ods. 3 a §93a zákona o bankách, podľa ktorých sa totožnosť klienta preukazuje dokladom totožnosti (vid napr. zákon o občianskych preukazoch, o cestovných dokladoch, o pobyte cudzincov ...)a že klient je povinný na žiadosť banky strpieť zaznamenávanie určenej sady osobných údajov (§93a ods. 1 písm. b) zákona o bankách) z dokladu totožnosti – a to kopírovaním/skenovaním/iným zaznamenávaním týchto údajov. Teda výslovná povinnosť skopírovať alebo skenovať doklad totožnosti na fyzický nosič nie je. údaje sa dajú zaznamenať aj ich ručným prepísaním v uvedenom rozsahu do systému alebo použiť rôzne „čítačky“ dokladov totožnosti, ktoré prenesú údaje z dokladu totožnosti do systému banky. Je ale nutné povedať, že úplne najbežnejší spôsob zachytenia týchto údajov z dokladu totožnosti v súčasnosti je jeho okopírovanie alebo naskenovanie do systému čo následne uľahčuje prácu poradcom s klientom (kontrola dokladu totožnosti pri ďalšej návšteve klienta v banke). 

2. Z hľadiska AML môže vôbec finančná inštitúcia uzavrieť zmluvu s novým klientom elektronicky, najmä vzhľadom na povinnosť overiť klienta?

(odpovedá: JUDr. Richard FÖLDEŠ, SLSP, a.s.) Myslím, že je to možné. okrem spomínaných §89 a 93a zákona o bankách je nutné aplikovať aj §7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon).  V §7 AML zákona je stanovené aké údaje potrebné zistiť pri akom type klienta (fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ a pod.). Takto zistenú identifikáciu je potrebné overiť v zmysle §8 AML zákona. zameriam sa hlavne na fyzickú osobu kedy je potrebné:.

 • údaje v rozsahu podľa §7 overiť oproti údajom v doklade totožnosti

 • overiť podobu osoby s jej podobou na doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.  

Z uvedeného sa dá vyvodiť:

 • použiteľné sú len doklady totožnosti, na ktorých je zachytená podoba fyzickej osoby

 • banka musí mať takýto doklad totožnosti k dispozícii (teda vopred poslaný, naskenovaný, odfotený ..) od fyzickej osoby

 • porovnanie podoby osoby s jej podobou na doklade totožnosti musí urobiť zamestnanec banky (nie samotný IT systém)

 • fyzická prítomnosť osoby sa musí vykonať cez technické spojenie banka – osoba (ako som spomínal malo by to byť krátke video, služby typu Skype a pod.), pričom uvedené technické spojenie by malo potvrdiť fyzickú existenciu daného človeka (nemyslím, že bude postačovať len fotka danej osoby)   

3. Od kedy  budú banky povinné zriadiť elektronickú podateľňu a prijímať elektronické dokumenty podpísané ZEP?

(odpovedá: JUDr. Richard FÖLDEŠ, SLSP, a.s.) Problematiku upravuje zákon č. 315/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V prvom rade treba zdôrazniť, že tento zákona sa týka len výkonu verejnej moci, t.j. na elektronickú komunikáciu medzi bankou a orgánmi verejnej moci. Podľa terajšieho znenia sa nebude dať  využiť na komunikáciu medzi bankami navzájom. Zároveň využiteľnosť vo vzťahu k verejnej moci nebude univerzálna, podľa §2 ods. 2 sa zákon nepoužije napr. na výkon verejnej moci v súvislosti s národnými zdravotnými registrami alebo Národnou bankou Slovenska (teda napr. vo vzťahu k NBS sa budú využívať už existujúce elektronické formy a písomná forma). 

Dátové schránky sa zo zákona povinne zriadia pre:

 1. orgán verejnej moci,

 2. právnickú osobu,

 3. fyzickú osobu, podnikateľa

 4. subjekt medzinárodného práva,

 5. organizačnú zložku alebo organizáciu podľa § 12 ods. 6 zákona a tým, o ktorých to ustanoví osobitný zákon

Dátová schránka sa zriaďuje bezodplatne v lehotách podľa §12 zákona.

Dátovú schránku je možné zaktivovať a aktívne používať na základe žiadosti už v súčasnosti. Povinne aktivované budú od 1.8.2016 (pôvodne to malo byť 1.8.2015, ale termín sa posunul o jeden rok). Aj keď právnické osoby budú mať funkčné a aktivované dátové schránky od 1.8.2016, tak stále nepôjde o úplne plný elektronický výkon verejnej moci keďže orgány verejnej moci majú ešte dodatočné prechodné obdobie do 1.3.2017 (dovtedy majú zabezpečiť plný výkon elektronickej moci).   

                      

BPM Slovakia, s.r.o.

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

www.vzdelavame.sk
0905 172 880, 02/20200078 bpm@bpm-educat.com
Vytvorené službou Webnode